REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.decoparada.pl

Sprzedającym jest firma Decoparada – pracownia rękodzieł Agnieszka Jas.
Adres siedziby Wincentów 78, 26-065 Piekoszów. Posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 959 171 87 44, Regon: 369519615. Działalność gospodarcza wpisana jest do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

We wszelkich sprawach związanych z sprzedażą Towarów realizowaną za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient może kontaktować się ze Sprzedającym drogą listowną na adres: Wincentów 78; 26-065 Piekoszów, lub elektronicznie na adres: sklep@decoparada.pl.

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca lub Sprzedający – podmiot dokonujący sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.decoparada.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: przedmioty zamawiane i ich ilość, adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.

11. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

12. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać wykonane w przypadku produktów personalizowanych, skompletowane oraz nadane na adres, pod którym zamówienie powinno zostać zrealizowane. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta oraz czas dostawy.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.decoparada.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy www.decoparda.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Wszystkie zdjęcia oraz materiały zamieszczone na stronie www.decoparada.pl są własnością sklepu Decoparada – pracownia rękodzieł Agnieszka Jas. Zabrania się jakiegokolwiek ich kopiowania i używania do celów handlowych oraz prezentacji na innych stronach internetowych.

6.Produkty na stronie www.decoparada.pl są przedstawione w sposób najbliższy ich faktycznemu wyglądowi. Zdjęcia oddają możliwie najdokładniej kolory i wygląd oferowanych produktów. Ze względu na indywidualne ustawienia lub parametry monitora użytkownika mogą zaistnieć niewielkie różnice między zdjęciem, a faktycznym kolorem produktu, na które Sprzedający nie ma wpływu.

7. W zależności od rodzaju produkty mają różne oznaczenia. Informacja o produkcie z oznaczeniem „made by decoparada” oraz “personalized products” oznacza, że jest on wykonany ręcznie przez Sprzedającego, co nie pozwala na zapewnienie stuprocentowej powtarzalności. Towary oznaczone „home accents” nie są wykonywanym przez Sprzedającego.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.decoparada.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli
kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Decoparada – pracownia rękodzieł Agnieszka Jas Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e- mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu na podany adres e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

§ 4 Termin realizacji zamówienia

1. Usługodawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.

2. Realizacja zamówienia w sklepie rozpoczyna się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub powiadomienia Sklepu Internetowego o otrzymaniu płatności przez system PayU.

3. W przypadku zamówień Towaru personalizowanego oznaczonego jako „personalized products” o właściwościach określonych przez Kupującego (na indywidualne zamówienie Klienta), Sprzedający w porozumieniu z Kupującym ustali szczegóły wyglądu i/lub działania Produktu, po czym prześle projekt oznaczony znakiem wodnym do akceptacji przez Klienta.

4. Rozpoczęcie realizacji Towaru personalizowanego następuje w momencie akceptacji projektu przez Klienta drogą elektroniczną (e-mail)

5. Akceptacja indywidualnego projektu odbywa się elektronicznie (e-mail).

6. Po akceptacji wszelkie reklamacje odnośnie uzgodnionych właściwości lub sposobu działania Towaru nie będą uwzględniane.

7. Termin realizacji zamówienia wskazany na stronie internetowej Sklepu liczony jest w dniach roboczych.

8. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta jest sumą czasu realizacji zamówienia oraz czasu doręczenia przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

9. Czas realizacji w przypadku zamówienia Towarów o różnym okresie realizacji, będzie taki jak najdłuższy czas realizacji.

§ 5 Dostawa i koszty wysyłki

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

– Firmy kurierskiej
– Poczty Polskiej

3. W przypadku odbioru osobistego o możliwości odebrania Zamówienia Sprzedający informuje drogą elektroniczną. Zamówiony Towar można odebrać pod adresem: Wincentów 78; 26-065 Piekoszów.

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku dostawy. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link: Koszty dostawy wynoszą: www.decoparada.pl/dostawa.

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5. Wszyscy Klienci sklepu posiadają możliwość obserwacji status złożonego zamówienia. Klienci posiadający Konto Klienta, informacje o zamówieniu znajdą w zakładce MOJE KONTO na stronie www.decoparada.pl. Klienci nie posiadający Konta Klienta, informacje o zamówieniu uzyskają klikając w link otrzymany e-mailem na adres Klienta, wskazany podczas składania zamówienia.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionych produktów, wynikłe z przyczyn niezależnych od niego, w tym za opóźnienia wynikające z winy spedytora.

7. Przy zamówieniach powyżej kwoty 300 zł przesyłka realizowana jest gratis.

§ 6 Płatności, ceny towarów

1. Klient może wybrać następujący sposób zapłaty:

– za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU)
– przelewem zwykłym na konto bankowe sklepu
– przy odbiorze towaru w formie gotówki

Dane do wpłaty w przypadku przelewu zwykłego:

Decoparada – pracownia rękodzieł Agnieszka Jas

Wincentów 78

26-065 Piekoszów

nr konta: 43 1050 1416 1000 0092 5271 7773 ( ING Bank Śląski S.A. )

W tytule przelewu należy podać nr zamówienia.

2. Formę płatności klient wybiera przy zamawianiu towaru

3. Zamówienia nie opłacone w terminie 7 dni licząc od następnego dnia po dniu złożenia będą anulowane. W przypadku uiszczenia opłaty po tym terminie należy poinformować o tym fakcie mailowo lub telefonicznie.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany, bez uprzedzenia, cen sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie, a także wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na wybrane towary, jak również dodawania nowych i zmiany towarów w Sklepie.

5. Zmiany cen nie dotyczą zamówień, które zostały dokonane przed wprowadzeniem przez Sklep konkretnej zmiany.

6. Faktura do zamówień opłaconych przez Klienta wystawiana jest jedynie po uprzedniej informacji.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na stronie internetowej Sklepu pod adresem: www.decoparadal.pl/zwroty-i-reklamacje. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania z powrotem Towaru, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy.

5. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres: Decoparada – pracownia rękodzieł Agnieszka Jas Wincentów 78; 26-065 Piekoszów, przed upływem tego terminu.

7. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8. Od momentu otrzymania Towarów Klient jest zobowiązany do ich przechowywania i należytego obchodzenia się z nimi. Towar musi zostać zwrócony w stanie niezmienionym, powinien być nieużywany, pozbawiony zapachów oraz zabrudzeń.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, w tym w szczególności nie uprawnia do zwrotu produktów np. ze zdobieniem, malowaniem wykonanym na zlecenie Klienta, zmianą materiałów, z których produkt jest wykonany, zmianą rozmiaru itp. oraz towarów niewystępujących w standardowej ofercie Sklepu, wykonanych lub sprowadzonych na specjalne zamówienie Klienta. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 8. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie elektronicznie na adres: sklep@decoparada.pl

2. Reklamacje należy zgłaszać w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.

3. Sklep rozpatrzy reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia reklamacji.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Towary uszkodzone zostaną wymienione na pełnowartościowe. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od momentu otrzymania zwrotu Towaru w nienaruszonym stanie i bez śladów użytkowania.

5. Reklamacji nie podlegają odbarwienia oraz uszkodzenia powstałe poprzez niewłaściwe użytkowanie lub konserwację oraz naturalne zużycie towaru w wyniku korzystania zgodnie z przeznaczeniem. Reklamacji nie podlegają indywidualnie ustalane cechy produktu, które Klient zaakceptował.

6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

4. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe braki magazynowe spowodowane bieżącą sprzedażą.